Arvode

Timarvode: 865 kronor per timme
Arvode utgår alltid för minst tre timmars uppdrag: 2 595 kronor.
Arvode för en hel dags arbete, åtta timmar: 6 920 kronor
Beloppen inkluderar sociala avgifter och semesterersättning. Vid längre eller återkommande uppdrag kan vi komma överens om ett annat arvode.